Editoryal

Mariing kinokondena ng Matanglawin ang nakaraang pag-atake sa Estados Unidos. Pinaaabot ng organisasyon ang taus-pusong pakikiramay at dasal sa mga pamilya at mga kaibigan ng mga nasawi sa trahedya.

Nagimbal ang marami sa pangyayari. Tunay na hindi lamang ito pag-atake sa Amerika.Ito'y isa ringpag-atake sa sangkatauhan. Libu-libo ang namatay at nasugatan. Milyun-milyon (at maaaring bilyon pa) ding mga pag-aari ang nawasak. Maraming mga kabuhayan ang naantala at naapektuhan. Binasag nito ang isang araw na dapat sana'y lilipas lamang nang tahimik at mapayapa; tuluyan nang binago at titatakan ang buhay ng mga nasalanta. Nararapat lamang na managot ang (mga) salarin. Subalit mariin ding kinokondena ng Matanglawin ang pinaplanong pakikidigma ng pamahalaang Bush. Hindi lamang digmaan ang solusyon sa problemang ito. Hangga't maaari, gamitin ang anumang mapayapang pamamaraan. Magdudulot lamang ang marahas na paghihiganti ng lalo pang karahasan-- libo-libong ang maaaring mamatay at masugatan, milyon-milyon (at maaaring bilyon pa) ang mga pag-aari na mawawasak, maraming kabuhayan ang maaantala at maapektuhan at higit sa lahat di mabibilang ang mga buhay na permanenteng matatakan at mababago-- bagay na hindi makapagwawasto sa isang trahedyang dapat sanang maging dahilan ng pagkakaisa ng sangkatauhan laban sa anumang akto ng terorismo.

Nararapat lamang na ituring ang nakaraang trahedya bilang isang tawag sa pamahalaang Bush upang pag-aralan ang kasalukuyang ginagampanang papel nito sa pandaigidigang pakikipag-ugnayan ng Estados Unidos. Hindi ito dapat maging dahilan upang umigting ang poot at galit sa damdamin ng karamihang nilalang, bagkus maging tagapagbigkis ito sa sangkatauhan sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura, wika at trasdisyon, relihiyon at ideyolohiya.

Nananawagan ang Matanglawin sa sambayanang suportahan na lamang ang kampanyang naglalayong hulihin ang mga salarin, at huwag ang pakikidigma laban sa mga bansa sa Gitnang-Silangan. Sikapin nating hangarin ang lalo pang katahimikan at kapayapaan. hindi sagot ang walang patumanggang pakikidigma. Pakaisipin nating hindi maiwawasto ang isang karahasan ng isa pang karahasan. Kapag sumabak tayo dito, lalo lamang itong makapagpapahirap sa naghihikahos na nating mundo.